ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΜΕΤΡΟ 123Β «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡOΪΟΝΤΩΝ»

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Π.Μ.Ε) και οι Νέες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (να μην είναι υπό σύσταση).

 προϋπολογισμoσ εργων και ποσοστα επιχορηγησησ

     1. Επενδυτικό Σχέδιο Ε1: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι και 200.000 ευρώ.

     2. Επενδυτικό Σχέδιο Ε2: Είναι το επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ και μέχρι 2.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%-60% του συνολικού προϋπολογισμού ανάλογα με την γεωγραφική ενότητα

Επιλεξιμεσ δαπανεσ

Δράση 1

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι:

1.1. Η προμήθεια εξοπλισμού όπως υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

1.2. Τα έργα υποδομής όπως οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας η προστατευτική επεξεργασία –ξήρανση στρογγυλής ξυλείας η δημιουργία και εκσυγχρονισμό ςπολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Δράση 2

Ειδικάγια τον εκσυγχρονισμόκαι τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται ενίσχυση για δαπάνες που αφορούν:

2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.

2.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.

2.3. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικόσχέδιο νέων μονάδων.

2.4. Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές πλατφόρμες αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντο ςπρος τον χώρο τυποποίησης–μεταποίησης

2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντοςχώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις γκαζόν, κ.λπ.) καθώςκαι τα έργα

διακόσμησης

2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.

2.7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας απόαρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους

2.8. Στις ανωτέρω μεταποιητικέ ςμονάδες αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης

2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τρία χρόνια

υποβολη προτασεων

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 30 Ιουλίου 2012 έως και 19 Οκτωβρίου 2012, Κατόπιν παράτασης τα επενδυτικά σχέδια Ε1 υποβάλλονται έως και 17 Δεκεμβρίου 2012.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης