ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Άνεργοι ή
  • Επιχειρήσεις με έναρξη μετά την 01/01/2011

προϋπολογισμoσ εργων και ποσοστα επιχορηγησησ

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους από 10.000€ έως 20.000€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος είναι 35.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού

Επιλεξιμεσ δαπανεσ

  • Ενοίκια
  • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας –διαδικτύου κ.λ.π.)

·         Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (νομικές υπηρεσίες, εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην Εφορία κλπ).

  • Δαπάνες νομικής και λογιστικής υποστήριξης
  • Δαπάνη για τη σύνταξη και υποβολή του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου
  • Δαπάνες κατάρτισης
  • Αποσβέσεις παγίων
  • Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
  • Μισθολογικό κόστος 12 μηνών για μία νέα θέση εργασίας (μεικτές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές)       

(Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

υποβολη προτασεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 15η Νοεμβρίου 2011 και μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2012.

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης