ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας"

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & επιλεξιμεσ περιφερειεσ

  • Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία
  • Επιλέξιμες Περιφέρειες είναι : Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. 

προϋπολογισμoσ εργων και ποσοστα επιχορηγησησ

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους από 10.000€ έως 20.000€. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος είναι 32.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού

Επιλεξιμεσ δαπανεσ

     • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).

     • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).

     • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

     • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

     • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

     • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

(Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών)

 

* Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

υποβολη προτασεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Μαρτίου 2013 και μέχρι τις 29η Μαρτίου 2013.