Η ΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Ε. είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

Οι υπηρεσίες μας διαχωρίζονται σε τρεις βασικούς τομείς:

Τομέας Επενδυτικών Προγραμμάτων

 • Ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων

 • Υποβοήθηση στην υλοποίηση επενδυτικών αναπτυξιακών έργων με τη συγγραφή οικονομικοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη φακέλων και τη διαχείριση των έργων

 • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας & εκτίμησης κόστους

Τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 • Μελέτες αξιολόγησης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού

 • Έρευνες αγοράς και εκπόνηση Marketing Plan

 • Μελέτες εκτίμησης & διαχείρισης κινδύνου

 • Αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών

 • Μελέτες κοστολόγησης , αποτίμησης επιχειρήσεων και επιχειρηματικού προφίλ

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Τομέας Δημοσίου

 • Εκπόνηση μελετών για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης

 • Υποστήριξη στο σχεδιασμό, στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε εθνικά, περιφερειακά ή κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες

 • Υποβοήθηση στην υλοποίηση ενταγμένων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα

 • Ενίσχυση της διακοινοτικής, διαδημοτικής, διανομαρχιακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης